Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Zajęcia z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

10.06.2020
Zajęcia z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – innowacja pedagogiczna 
w klasie 1a prowadzona przez panią Agnieszkę Bańską.
 
Metoda ta ułatwia kształtowanie umiejętności społecznych dzieci  niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, kształtowanie u dzieci odporności  emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych bądź trudnych sytuacjach oraz ułatwia godne znoszenie porażek. 
 
Na czym polega nowatorstwo: 
 
• Poszerzenie wiedzy: matematycznej (pojęcia przestrzenne, miary, kształt, kierunki); społeczno –zdrowotnej (aktywności kształtujące świadomość ciała wraz z przemieszczeniem go w przestrzeni są skierowane na rozwój zdolności nazywania części ciała, poruszania nimi i rozumienia, jak ze sobą współdziałają oraz na powstawanie pytań „Jak czuję się ze swoim ciałem i zdolnością do poruszania się?”, „Czy czuję się pewnie, gdy ciało się porusza?”).
• Zdobywanie i rozwijanie umiejętności: uczenia się (rozwój umiejętności uczenia się może pomóc dzieciom w badaniu, rozwijaniu, i tworzeniu podstawowych wzorców ruchowych i działań, które mogą wykonywać), oceniania i poprawy działania (opanowanie tego zagadnienia pomoże dzieciom rozwinąć ich umiejętność słuchania i zdolność współpracy z innymi, dzielić się pomysłami w poszukiwaniu różnych rozwiązań i możliwości, stać się świadomym potrzeb innych).
• Socjoterapeutyczny charakter zajęć. 
• Rozwijanie relacji interpersonalnych (praca w parach, w grupach, odpowiedzialność za drugą osobę).
 
1. Przewidywane efekty 
 
• Wzrost poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie.
• Rozwinięcie umiejętności określanych jako „niezbędne do uczenia się”.
• Uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.
• Pokonanie własnych zahamowań.
• Poznanie zasad prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
• Wzrost zaufania do innych i do siebie.
• Rozwój umiejętności koncentracji uwagi.
• Rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie i z drugim człowiekiem.