Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

RODO

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
jednostek oświatowych Gminy Wyszków
 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie
 
Kamila Rudzińska-Kępka
e-mail: iod.wyszkow@edukompetencje.pl
Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
  1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr 1/07/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie z dnia 23.07.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie.  
SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie przetwarza wizerunki uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:
  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom
oraz
  • związanych z promocją szkoły - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie, z siedzibą: ul. Generała Józefa Sowińskiego 55, 07-202 Wyszków. Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym uczniów) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.
 
Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją szkoły. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie z siedzibą: ul. Generała Józefa Sowińskiego 55, 07-202 Wyszków. Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów. Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
 

Pliki do pobrania