Szkoła Podstawowa nr 4
im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Scenariusze lekcji

Przedmiot: język niemiecki, klasa: VIII B
 
Temat lekcji: Feiertage und Feste- święta i uroczystości.
 
Treści nauczania i umiejętności- wymagania szczegółowe:
Cel poznawczy: Uczniowie powinni poznać nazwy świąt i uroczystości oraz czasowniki, zwroty z nimi związane;
Cel kształcący: Uczniowie powinni umieć zastosować nowe słownictwo i zwroty w zdaniach, powinni umieć powiedzieć kiedy obchodzi się dane dni świąteczne i które z nich świętuje się w Niemczech;
Cel wychowawczy: Uczniowie pokonują bariery językowe w komunikacji w języku obcym.
Metody:
wykorzystanie TIK, praca z ekranem dotykowym, praca z materiałem wizualnym, słuchanym, stawianie pytań i tworzenie odpowiedzi, praca z podręcznikiem oraz z kserokopiami; prezentacja przygotowanego projektu
Formy: praca w parach oraz praca indywidualna, praca w plenum/na forum klasy
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą;
Wykorzystanie w zdaniach liczebników porządkowych, tworzenie odpowiedzi na pytania „wann?”
Przebieg zajęć:
Część wprowadzająca:
- Powitanie i sprawdzenie obecności
- Rozgrzewka językowa (uczniowie odpowiadają na wylosowane proste pytania )
- Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej – ćwiczenie interaktywne na liczebniki
  porządkowe https://learningapps.org/display?v=pbyx8ogk519
- Jako wprowadzenie do lekcji uczniowie oglądają film na platformie  
  https://learningapps.org/display?v=p9rsz0toj19- na jego podstawie wspólnie dochodzą do
  tematu lekcji. Uczniowie podają datę oraz zapisują ją razem z tematem na tablicy.
 Prezentacja nowego materiału oraz ćwiczenia utrwalające nowy materiał:
- uczniowie wspólnie z nauczycielem tworzą na tablicy asocjogram ze słowem  „das Fest”
- uczniowie przepisują słówka z zad. 1/ 66, dopasowują do obrazków a następnie odpowiadają
  na  pytania: „Welches Fest ist auf dem ..ersten…Bild?”
- Uczniowie przepisują nazwy świąt z zadania 2/66, przyporządkowują je do zdań, odczytują
  na głos. Nauczyciel tłumaczy znaczenie niektórych świąt.
- Nauczyciel podaje zasadę tworzenia innych nazw świąt, rozmawia o nich z uczniami.
- Uczniowie mówią kiedy obchodzi się dane zdjęcia z ćwiczenia 3/66
- ćwiczenie interaktywne -dopasuj datę do obrazka i odczytaj zdania :
  https://learningapps.org/display?v=pq92hf3za19
Faza końcowa:
- Podsumowanie lekcji- wspólna gra uczniów w Milionerów
https://learningapps.org/display?v=pxg6epwfk19
 - Pożegnanie.
Sprawdzenie czy cele lekcji zostały osiągnięte:
Pod koniec lekcji uczniowie opowiadają czego się dzisiaj nauczyli, co było dla nich trudne, co należałoby jeszcze powtórzyć.
Materiały i pomoce dydaktyczne
Podręcznik ,,Meine Deutschtour 8”, telewizor multimedialny- dotykowy, ćwiczenia interaktywne przygotowane na platformie  https://learningapps.org,
Przygotowanie lekcji: nauczyciel języka niemieckiego - Katarzyna Zarzycka